Članstvo u Udruzi

Članovima Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke osobe koje imaju zanimanje ravnatelja u ustanovi socijalne skrbi.
Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi su ravnatelji koji aktivno obavljaju svoju funkciju.
Počasni članovi su ravnatelji i osobe drugih zvanja i zanimanja u djelatnosti socijalne skrbi te drugi javni djelatnici koji su svojim radom pomogli u promicanju i unapređenju rada Udruge
Redovnim članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom o prihvaćanju odredaba Statuta te uplatom članarine.
Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Počasni članovi ne podliježu odredbama o redovnim članovima Udruge.
Udruga vodi popis članova.

Prava i obveze članova Udruge su:

birati i biti biran u tijela Udruge,
sudjelovati na stručnim skupovima, seminarima i ostalim oblicima djelatnosti Udruge,
neposredno odlučivati o radu Udruge,
redovito plaćati članarinu,
biti upoznat s aktivnostima i zaključcima udruge,
biti upoznat s materijalno financijskim poslovanjem Udruge
doprinositi ostvarivanju ciljeva udruge,
pridržavati se odredaba statuta Udruge
svojim ponašanjem i djelovanjem doprinositi promicanju ugleda Udruge.

Članstvo u udruzi prestaje:

istupanjem po osobnoj želji, iskazano u pisanom obliku,
odlukom Upravnog odbora o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine tijekom dva mjeseca,
odlukom Skupštine o isključenju zbog nepridržavanja odredbi Statuta, nanošenja štete ugledu Udruge ili povrede etike ili ciljeva i zadataka Udruge. Odluku o isključenju donosi Stegovna komisija. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.
prestankom statusa ravnatelja, o čemu je član dužan pismeno izvijestiti Udrugu,
prestankom djelovanja Udruge.

U slučaju kršenja Statuta Udruge, pravila struke i etike ili ugleda zanimanja ravnatelja, članovi Udruge stegovno odgovaraju pred Stegovnom komisijom Udruge.
Stegovna odgovornost i pokretanje postupka za njezino utvrđivanje, sastav i rad Stegovne komisije te kazne za počinjene povrede uređuje se Stegovnim pravilnikom kojega donosi Skupština.

PREUZIMANJE PRISTUPNICE U pdf FORMATU:

Pristupnica udruzi>>

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com