Statut Udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14; 70/17), te članka 18. Statuta Udruge od 19.02.2003. godine Skupština udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbiHrvatske na sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2018. godine donijela je

S T A T U T
Udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o
– nazivu sjedištu,
– o zastupanju,
– izgledu pečata udruge,
– području djelovanja skladno ciljevima,
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i
načinu
– vođenja popisa članova,
– tijelima udruge,
– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
– izboru i opozivu likvidatora udruge
– prestanku postojanja udruge
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te
drugim pitanjima od značaja za udrugu

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Skraćeni naziv udruge je: Udruga ravnatelja
Sjedište udruge je Šibenik.

Udrugu zastupa Predsjednik udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji,
a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat s upisanim punim nazivom.
Pečat udruge je ovalnog oblika, u najduljem dijelu dugačak 5 cm, a u najširem dijelu širok 3 cm, te u gornjem dijelu upisanim punim nazivom Udruge, a uz donji rub je upisano sjedište.

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je socijalna djelatnost.
Udruga je osnovana u cilju poticanja ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi na unapređivanje zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa.

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
– Okupljanje ravnatelja socijalne skrbi Hrvatske
– Poticanje strukovnog povezivanja i profesionalnog usavršavanja članova
– Koordinira između udruge i nadležnih tijela u djelatnosti socijalne skrbi
– Skrbi o stručnom napredovanju i znanstvenom usavršavanju ravnatelja
– Skrbi o socijalnom statusu ravnatelja
– Oblikuje i definira promicanje kodeksa etike ravnatelja
– Prati i nazire provođenja pravila kodeksa etike ravnateljstva
– Oblikuje kriterije i teze za rad etičkog povjerenstva
– Promiče oblikovanje kriterija za bodovanje i nagrađivanje stručnog i publicističkog rada ravnatelja
– Potiče sudjelovanje kod utvrđivanja standarada i normativa socijalnih usluga
– Daje mišljenja kod pripreme propisa iz područja socijalne skrbi
– Surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama
– organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima ravnatelja u djelatnosti socijlane skrbi,
– obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

Članak 7.

Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,web- stranicama
 javnim priopćavanjem.

Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

III. ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 9.

Članovima Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke koje imaju zanimanje ravnatelja u ustanovama socijalne skrbi i ostalih djelatnika u socijalnoj skrbi.
Članovi udruge m,pogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi su ravnatelji te ostali djelatnici u socijalnoj skrbi koji aktivno obavljaju svoju funkciju.
Počasni članovi su ravnatelji i osobe drugih zvanja i zanimanja u djelatnosti socijalne skrbi, te drugi javni djelatnici koji su svojim radom pomogli u promicanju i unapređenju rada Udruge.
Redovnim članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom da prihvaća odredbe Statuta, te uplatom članarine, a odluku o tome donosi Upravni odbor.
Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe.
Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik udruge. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor a članom se postaje upisom u popis članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu)
– OIB-u
– datumu rođenje
– datumu pristupanja udruzi
– kategoriji članstva (ako su propisane statutom)
– datumu prestanka članstva u udruzi, te
– druge podatke.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:
 da biraju i budu birani u tijela Udruge
 da budu obaviješteni o radu Udruge i njenim tijelima te o materijalno-financijskom poslovanju
 da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
 bavljenje aktivnostima Udruge,
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 plaćanje članarine,
 davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge
 nadzirati rad udruge
 čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:
 prestankom postojanja Udruge
 pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 isključenjem iz članstva
 smrću

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela udruge su:
 Skupština
 Upravni odbor
 Nadzorni odbor
 Predsjednik
 Zamjenik predsjednika
 tajnik
 likvidator

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovničlanovi.

Članak 15.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.
Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge.
Predsjednik dostavlja pismeni poziv svim članovima Skupštine uz dostavu dnevnog reda, mjesta i datuma održavanja i to najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.
Predsjednik Udruge u iznimnim situacijama može sazvati sjednicu Skupštine telefonskim putem, mailom ili sms-om.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, Upravni iliNadzorni odbor.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
U slučaju isteka mandata, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati dosadašnji predsjednik upisan u Registar udruga Republike Hrvatske kao osoba ovlaštena za zastupanje, ili zamjenik predsjednika.

Članak 16.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom će predsjedati zamjenik predsjednika.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 18.

Skupština udruge:
– Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava tijela udruge
– bira i opoziva likvidatora udruge
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o promjeni sjedišta udruge
– odlučuje o promjeni pečata udruge
– odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor sastoji se od 5 člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

– postupaju suprotno odlukama Skupštine
– podnesu ostavku
– naruše ugled udruge

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.
Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 20.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:
– priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
– priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
– prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
– odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,
– imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija
– odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun
– obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno.
Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR

Članak 21.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 19. stavak 2., 3 i 4. Statuta.

Članak 22.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
– nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,
– nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
– prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
– nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
– nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine.

Predsjednik udruge:

– zastupa i predstavlja udrugu
– saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red, te sjednice Skupštine,
– odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Zamjenik predsjednika. Zamjenika predsjednika imenuje Skupština te mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova udruge na mandat od 4 godine.
Tajnik udruge:
– obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
– vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
– obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 27.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike u skladu sa Statutom. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

LIKVIDATOR

Članak 28.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad ukoliko su osigurana sredstva.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela
udruge razdvajanjem
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje
redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
5. pokretanje stečajnog postupka
6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog
za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od
nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva stečena uplatom članarina,
– dobrovoljni prilozi i darovi
– novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 34.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 35.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

Članak 36.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 37.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 19. veljače 2003. godine i Izmjene i dopune Statuta od 10. prosinca 2004. godine.

U Šibeniku, 02. kolovoza 2018. godine

PREDSJEDNIK UDRUGE
Mario Mihek

 

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com