Statut Udruge

Temeljem čl. 11. Zakona o udrugama ( NN, br.88/01 i 11/02) osnivačka
skupština
Udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske na sjednici
održanoj dana
19. veljače 2003. god. d o n o s i


S T A T U T
UDRUGE RAVNATELJA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
H R V A T S K E


I OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske ( u daljnjem tekstu:
Udruga) je oblik dobrovoljnog udruživanja ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi
radi zaštite i promicanja zajedničkih strukovnih, znanstvenih i socijalnih interesa
ravnatelja na području Republike Hrvatske.
Udruga promiče, zastupa i širi interese ravnatelja, predlaže radnje za
unapređenje djelatnosti socijalne skrbi, brine o ugledu ravnatelja, o zaštiti statusa i
ugleda kao i o predanom obavljanju zvanja.


II ZASTUPANJE I STATUS UDRUGE


Članak 2.
Udrugu zastupa predsjednik Udruge.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, koje stječe danom upisa u registar udruga
pri nadležnom tijelu državne uprave Županije Zadraske.
Udruga djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Za svoje obveze udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 3.
Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje
podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova
ili županija.Podružnice nisu pravne osobe.
Udruga se slobodno udružuje u savez ili zajednicu udruga kao i u srodne
međunarodne udruge ili organizacije.
Osnivanje i način rada podružnica, odnosno učlanjivanja u saveze iz st.2.
regulira se općim aktom udruge kojega donosi Skupština Udruge.
Članak 4.
Puni naziv udruge glasi:
UDRUGA RAVNATELJA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
HRVATSKE
.
Sjedište Udruge je: Zemunik Donji.
Članak 5.
Udruga ima pečat s upisanim punim nazivom.
Pečat je ovalnog oblika , u najduljem dijelu dugačak 5 cm, a u najširem dijelu
širok 3 cm, te u gornjem dijelu upisanim punim nazivom Udruge, a uz donji rub je
upisano sjedište.
Članak 6.
Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se obavješćivanjem o radu
članstva, tiska i drugih zaineresiranih tijela ili osoba.
Udruga može izdavati svoje glasilo ili druge publikacije u skladu s propisima
o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.


III CILJEVI I DJELATNOSTI


Članak 7.
Ciljevi Udruge je da potiče ravnatelje u djelatnosti socijalne skrbi na
unapređivanje zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa.
Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim
djelatnostima:
– okuplja ravnatelje socijalne skrbi Republike Hrvatske,
– potiče strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje članova,
– koordinira između udruge i nadležnih tijela u djelatnosti socijalne skrbi,
– skrbi o stručnom napredovanju i znanstvenom usavršavanju ravnatelja,
– skrbi o socijalnom statusu ravnatelja,
– oblikuje i definira promicanje kodeksa etike ravnatelja,
– prati i nadzire provođenja pravila kodeksa etike ravnateljstva
– oblikuje kriterije i teze za rad etičkog povjerenstva,
– promiče oblikovanje kriterija za bodovanje i nagrađivanje stručnog i
publicističkog rada ravnatelja,
– potiče sudjelovanje kod utvrđivanja standarda i normativa socijalnih usluga ,
– daje mišljenja kod pripreme propisa iz područja socijalne skrbi.
– surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama,
– organizira savjetovanja, predavanja, tribine i druge skupove o problemima
ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi,
– obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih
Statutom.


IV ČLANSTVO U UDRUZI


Članak 8.
Članovima Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke osobe koje imaju
zanimanje ravnatelja u ustanovi socijalne skrbi.
Članak 9.
Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi su ravnatelji koji aktivno obavljaju svoju funkciju.
Članak 10.
Počasni članovi su ravnatelji i osobe drugih zvanja i zanimanja u djelatnosti
socijalne skrbi te drugi javni djelatnici koji su svojim radom pomogli u promicanju i
unapređenju rada Udruge

Članak 11.
Redovnim članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom o
prihvaćanju odredaba Statuta te uplatom članarine.
Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Počasni članovi ne podliježu odredbama o redovnim članovima Udruge.
Udruga vodi popis članova.
Članak 12.
Prava i obveze članova Udruge su:
– birati i biti biran u tijela Udruge,
– sudjelovati na stručnim skupovima, seminarima i ostalim oblicima djelatnosti
Udruge,
– neposredno odlučivati o radu Udruge,
– redovito plaćati članarinu,
– biti upoznat s aktivnostima i zaključcima udruge,
– biti upoznat s materijalno financijskim poslovanjem Udruge
– doprinositi ostvarivanju ciljeva udruge,
– pridržavati se odradaba statuta Udruge
– svojim ponašanjem i djelovanjem doprinositi promicanju ugleda Udruge.
Članak 13.
Članstvo u udruzi prestaje:
– istupanjem po osobnoj želji, iskazano u pisanom obliku,
– odlukom Upravnog odbora o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine
tijekom dva mjeseca,
– odlukom Skupštine o isključenju zbog nepridržavanja odredbi Statuta, nanošenjea
štete ugledu Udruge ili povrjede etike ili ciljeva i zadataka Udruge. Odluku o
isključenju donosi Stegovna komisija. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini,
čija je odluka o isključenju konačna.
– prestankom statusa ravnatelja, o čemu je član dužan pismeno izvjestiti Udrugu,
– prestankom djelovanja Udruge.
Članak 14.
U slučaju kršenja Statuta Udruge, pravila struke i etike ili ugleda zanimanja
ravnatelja, članovi Udruge stegovno odgovaraju pred Stegovnom komisijom Udruge.
Stegovna odgovornost i pokretanje postupka za njezino utvrđivanje, sasatav i
rad Stegovne komisije te kazne za počinjene povrede uređuje se Stegovnim
pravilnikom kojega donosi Skupština.


V TIJELA UDRUGE


Članak 15.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik-ca
Članak 16.
Skupština je najviše tijelo Udruge a sačinjavaju je svi redovni članovi koji
plaćaju članarinu.
Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je
predsjednik-ca Udruge dostavljanjem pismenih poziva svim članovima Udruge uz
dostavu dnevnog reda i to najmanje osam dana unaprijed.
Izvanrednu Skupštinu može sazvati predsjednik-ca na vlastitu inicijativu ili po
zahtjevu Nadzornog odbora Udruge, odnosno po zahtjevu najmanje jedne trećine
članova Udruge.
Ako predsjednik-ca Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku
od 30 dana od dana podnijetog pismenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
Članak 17.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice članova .
Ako je nazočno manje od polovice članova zapisnički se konstatira broj
nazočnih članova .Nova Skupština može se sazvati u roku od osam dana ,na kojoj
Skupštini se mogu donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 10
(deset) članova Skupštine.
Pravovaljene odluke u svim slučajevima održanih skupština donose se
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Udruge donosi Skupština 2/3
većinom prisutnih članova Skupštine.
Članak 18.
Skupština Udruge:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi druge opće akte potrebite za djalovanje Udruge,
– bira i razrješuje članove Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika-cu Udruge,
Stegovno povjerenstvo,
– donosi financijski plan i usvaja završni račun,
– razmatra izvješće o radu predsjednika-ce Udruge,
– odlučuje o osnivanju podružnica i ogranaka,
– odlučuje o prestanku postojanja Udruge i promjeni naziva,
– kao drugostupanjsko tijelo riješava žalbe članova udruge, koje joj se dostavljaju u
roku od osam dana od dana prijema prvostupanjske odluke,
– odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge u skladu sa ovim Statutom
koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.
Članak 19.
Upravni odbor
je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom udruge između
dvije sjednice Skupštine u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor se sastoji od tri člana koja bira Skupština na rok od dvije
godine.Svi članovi mogu biti više puta birani.
Predsjednik-ca Udruge je po položaju predsjednik-ca Skupštine i Upravnog
odbora.
Članak 20.
Upravni odbor:
– donosi prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
– donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa,

– podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu,
– brine se o informiranju članstva i javnosti,
– odlučuje o visini članarine,
– osniva odbore, komisije i druga radna tijela koja pomaže ostvarivanju ciljeva
Udruge
– odlučuje o korištenju imovine Udruge,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
– obavlja druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema poterbi, a najmanje jednom u
60 dana.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina članova , a odluke
donosi natpolovičnom većinom nazočnih.
Članak 21.
Upravni odbor i predsjednika-cu može razriješiti i prije isteka mandata
Skupština.
Razruješuje ih se:
– zbog povrede odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge
– ne izvršavanja povjerenih poslova i zadaća,
– ne dolaska na dvije sjednice uzastopno.
Na odluku o razrješenju može se uložiti žalba Skupštini u roku od osam dana
od dana pismenog primitka odluke.Odluka Skupštine po žalbi je konačna.
Ako se razrješuje član Upravnog odbora, po konačnosti odluke bira se novi
član , ali samo do isteka mandata ranije izabranim članovima Upravnog odbora.Ako
se razrješuju svi članovi Upravnog odbora tada se biraju novi članovi s punim
mandatom trajanja.
Po istom postupku i na isti se razrješuju članovi Nadzornog odbora i Stegovne
komisije.
Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.
Ukoliko neki od članova Upravnog odbora zatraži razrješenje prije isteka
mandata dužan je obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju koja se
mora donijeti na prvoj narednoj sjednici Skupštine.
Članak 22.
Nadzorni odbor
bira Skupština.
Sastoji se od predsjednika i dva člana. Nadzorni odbor može odlučivati ako je
nazočna većina članova a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih
članova.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.Mandat
članova Nadzornog odbora traje dvije godine. Nadzorni odbor sastaje se najmanje dva
puta godišnje, a izvješće o uočenim nepravilnostima podnosi Skupštini.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Udruge.
Članak 23.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
– primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
– materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
– ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 24.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu
i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja
omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Poradi naprijed navedenog na sjednicu Nadzornog odbora mogu se pozvati
članovi Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora mogu, po vlastitoj želji, biti prisutni na sjednicama
Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Članak 25.
Predsjednika-cu
udruge bira se na Skupštini Udruge nadpolovičnom većinom
prisutnih.Predsjednik-ca Udruge je istovremeno i predsjednik-ca Skupštine i
predsjednik-ca Upravnog odbora.Bira se na rok od dvije godine s tim da može biti
biran-na više puta za redom..
Predsjednik-ca , predstavlja i zastupa Udrugu samostalno, pojedinačno i
neograničeno, te je odgovoran-na za zakoniti rad Udruge.Saziva, vodi i predsjeda
sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red, ima naredbodavne
ovlasti u raspolaganju imovinom Udruge. U slučaju prestanka postojanja Udruge
obnaša dužnost likvidatora. Provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora. U slučaju
odsutnosti zamjenjuje ga jedan od članova Upravnog odbora kojega imenuje Upravni
odbor .


VI IMOVINA I PRIHODI UDRUGE


Članak 26.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:
– članarine,
– donacija i dotacija,
– dobrovoljnih priloga,
– sredstava dobijenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje
Udruge,
– sredstva ostvarena od organiziranja seminara i predavanja te od izdavačke
djelatnosti sukladno Zakonu,
– ostali prihodi i sredstva stečena u skladu sa Zakonom, te nekretnine i pokretne
stvari kao i druga imaovinska prava.
Članak 27.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i
financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi oderđuju se financijskim planom koji se donosi za
kalendarsku godinu. Tijekom godine može se donijeti rebalans plana.
Po završetku godine sastavlja se završni račun sukladno Zakonu.


VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 28.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge te
ga upućuje na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor razmatra primjedbe i
prijedloge dane na raspravi, zauzima stavove i utvrđuje prijedlog Statuta kojega
dostavlja Skupštini.

Pismeni prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu Upravnom odboru
podnijeti sva tijela ili bilo koji član Udruge.
Članak 29.
Udruga prestaje postojati:
– odlukom Skupštine i
– zbog drugih razloga predviđenih Zakonom.
Članak 30.
U slučaju prestanka postojanja Udruge nakon namirenja vjerovnika, troškova
sudskog i drugih postupaka imovina Udruge ustupit će se srodnim udrugama .
Članak 31.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Članak 32.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u
Registar udruga Republike Hrvatske, Ureda državne uprava u Zadarskoj županiji,
Služba za opću upravu.

Predsjednik-ca:
Davorka Krnčević, dipl. iur.

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com